CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

  • Ván ép phủ phim Cẩm Lâm đã được gửi đến Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng QUATEST 3 và bộ xây dựng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn  chất lượng